احسان مسرتی مربی تیم بسکتبال شرکت گاز خوزستان گفت
کرونا نذاشت که ما با تیمی آماده وارد لیگ یک بشیم
دور برگشت مسابقات قوی تر ظاهر می شیم