چهارمين جلسه هیئت های شهرستانها مورخ ١٣٩٩/٠٥/٢٦ با حضور رؤسای محترم هیئت های شهرستانهای ماهشهر آقایان فريد سمائى و مهدى چاروسايى، اندیمشک جناب آقاى ايمان بهمنش و شوش جناب آقاى حسن بيات

روابط عمومی هیئت استان خوزستان