پنجمین جلسه هیئت های شهرستانها مورخ ١٣٩٩/۰۶/۰۲ با حضور رؤسای محترم هیئت های شهرستانهای هویزه جناب آقاى عادل بوعذار و علی سواری، باوی جناب آقاى جلیل سلامت

روابط عمومی هیئت استان خوزستان