نظر به تعهد و تجارب و عملکرد مثبت، با ابلاغی از سوی ریاست هیئت بسکتبال استان خوزستان، جناب آقای رضا سركهكى
به عنوان مشاور و مسئول پيگيريهاى ويژه منصوب شد