نظر به تعهد و تجارب و عملکرد مثبت، با ابلاغی از سوی ریاست هیئت بسکتبال استان خوزستان، سركار خانم فروغ شمال نسب به عنوان رئيس كميته بسكتبال سه نفره بانوان منصوب شد