مصاحبه تلویزیونی شبکه خوزستان با دکتر پیر عباسی ریاست محترم هیئت بسکتبال خوزستان