مصاحبه تلفنی شبکه خوزستان و برنامه ورزش خوزستان با دکتر پیر عباسی