مصاحبه با آقای موزرمی در پایان بازی امروز تیم خانه بسکتبال خوزستان با پالایش نفت آبادان