مرحله حذفی لیگ جوانا‌ن‌ خوزستان پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱
سالن ۲۲ بهمن مجموعه ورزشی تختی اهواز