مراسم اهداء لوحِ سمت ها توسط رئيس هيئت بسكتبال استان خوزستان به كادر جديد هيئت بسكتبال استان خوزستان