مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان – فعال بودن تنها هفت هیئت بسکتبال در خوزستان پذیرفتنی نیست