قابی ماندگار در تاریخ بسکتبال استان خوزستان با حضور پیشکسوتان ارزشمند استان در نکوداشت اسطوره بسکتبال خوزستان و ایران استاد عبدالمجید توفیق