سومين جلسه هیئت های شهرستانها مورخ ١٣٩٩/٠٥/٢٣ با حضور رؤسای محترم هیئت های شهرستانهای ايذه جناب آقاى مسعود نجفى، رامشير جناب آقاى سعيد شريفى و رامهرمز جناب آقاى على شريفات وجناب آقاى محسن فرزين فر دبير هيئت رامشير

روابط عمومی هیئت استان خوزستان