حمایت دکتر پیرعباسی از داوران بسکتبال
سطح دانش بانوان خوزستانی در داوری بسکتبال ارتقاء خواهد یافت