نظر به تعهد و تجارب و عملکرد مثبت، با ابلاغی از سوی ریاست هیئت بسکتبال استان خوزستان، جناب آقای دكتر على دقايقى
به عنوان عضو هيئت رئيسه منصوب شد