داور خوزستانی ناظر بین المللی شد.

شهرام پرنیاک در جمع ناظرین بین المللی قرار گرفت.
تبریک ویژه به جناب آقای پرنیاک و آرزوی موفقیت برای ایشان.

روابط عمومی هئیت بسکتبال خوزستان