نظر به تعهد و تجارب و عملکرد مثبت ،با ابلاغی از سوی ریاست هیئت بسکتبال استان خوزستان، سركار خانم عزت حيدرى
به عنوان نائب رئيس منصوب شد