نظر به تعهد و تجارب و عملکرد مثبت ، با ابلاغی از سوی ریاست هیئت بسکتبال استان خوزستان، سركار خانم شهين لجميرى
به عنوان رئيس كميته داوران بانوان منصوب شد