حضور داور خوزستانی سرکار خانم زهرا بزاز را در مسابقات مینی دختران در یزد تبریک و برایشان آرزوی موفقیت دارم