جلسه همفکری تیمهای نظامی در خوزستان با حضور آقایان صیفی و ساکی در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/0۶/0۵ در دفتر هیئت استان