توضيحات رئيس هيئت بسكتبال در خصوص سالن ٢٢بهمن و كمبودها در اين زمينه