حضور جناب آقای مسعود قاسمی مدیر فنی تیم های ملی در تمرین امروز تیم لیگ برتر آفتاب زاگرس جهت ارزیابی و بررسی شرایط این تیم