اهداء لوح سمت و انتصاب جناب آقاى رضا تقى كهزاد به عنوان “مشاور و عضو هيئت رئيسه”هيئت بسكتبال استان خوزستان