اهداء لوح سمت و انتصاب جناب آقاى بهرام محسنى به عنوان “رئيس كميته امور شهرستان ها”هيئت بسكتبال استان خوزستان