اهداء لوح سمت و انتصاب جناب آقاى مهندس محمد خاورى نژاد به عنوان دبير هيئت بسكتبال استان خوزستان