انتصاب جدید در بسکتبال اندیمشک

آقای غلامرضا خلفی پور رئیس هیئت شهرستان اندیمشک شد.
از زحمات آقای ایمان بهمنش در زمان تصدی تقدیر و تشکر مینماییم