تیم مینی بسکتبال دختران خوزستان برای مسابقات قهرمانی کشور به استان یزد اعزام شد
سرمربی خانم شبیبی
مربی خانم لجمیری
به امید موفقیت تیم خوب مینی بسکتبال استان‌ خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور