اسامی نفرات منتخب المپیاد استعدادهای برتر
توسط کمیته استعدادیابی بسکتبال بانوان خوزستان

۱ مریم کاووسی امیدیه
۲شایا توکلی. اهواز
۳هلیا شجرات. اهواز
۴روژان مرانی. اهواز
۵ پریا مهرمند. دزفول
۶چیدا چراغی دزفول
۷ستایش رستمی زاد. شوشتر
۸ راشدی. امیدیه
۹ارشیدا ممبینی. اهواز
۱۰ نور الزهرا اهواز
۱۱ یگانه اسماعیلی. اهواز
۱۲ ترانه دبیری پور. اهواز
۱۳پریا ظریف. اهواز
۱۴مبینا. بریهی. اهواز