اردو تیم نوجوانان خوزستان

اردو تیم بسکتبال نوجوانان منتخب استان در دو نوبت صبح و عصر امروز در خانه بسکتبال اهواز برگزارشد.
هفته آینده ادامه این اردو در شهرستان امیدیه خواهد بود