اسامی اولین اردوی انتخابی نفرات برتر نوجوانان تیر ماه ۱۴۰۱
۱-تیام صباحی
۲-ایناس سعدی
۳-مهرنیا خدرایی
۴-فاطیما خدایار
۵-بهار علیزاده
۶-مبینا رحیمی
۷-ارتمیس آلی ور
۸-صنا صیادی
۹-مبینا سلامات
۱۰-مارال ماپار
۱۱-آرمیتا طهماسبی
۱۳-مژگان کمال زاده
۱۴- مینا کمایی
۱۵-طناز محمودی
۱۶-اوا عطایی
۱۷-فاطیما رستمی نژاد
۱۸-ملیسا موسایی
۱۹-اتنا صیادی
۲۰-سارا سقارچی
۲۱-مینا کشاورز
۲۲-حسنا حسونی
۲۳-الینا دریایی
۲۳-ایدا آل داود
۲۴-ملیکا امیری
۲۵-بهار عیدی زاده
۲۶-الناز گندم کار
۲۷-فاطمه راشدی