طی حکمی از سوی ریاست هیئت بسکتبال استان خوزستان با حضور ارزشمند آقایان یار احمدی و طباطبایی، آقای احسان مسرتی به عنوان رئيس كميته مسابقات آقایان استان منصوب گردید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و با تدبیر در انجام وظایف محوله موفق باشند.

روابط عمومی هیئت استان